VindueDkHvem er jeg? Hvor er vi på vej? Findes Gud?

Læs introduktion med kosmiske symboler.

11Vi er på vej fra dyreriget til at blive mennesker.

Guds evige verdensplan i et kosmisk symbol.

Kort oversigt over det samlede værk

Det Tredie Testamente omfatter Martinus samtlige udgivne skrifter og symboler, der tilsammen udgør et universelt forsvar for alt og alle. Læs mere om de enkelte bøger her.

Det Tredie TestamenteLivets Bog

Alle har uundværlige roller i de gigantiske skuespil, der foregår i naturen og som vi kalder for verdensaltet. Da verdensaltet her beskrives som levende kan det sammenlignes med en bog – Livets Bog. Alle læser i denne bog – hvert eneste øjeblik. “Livets Bog” vil hjælpe os til forstå ”livets tale” og her opdage hvem vi er, hvorfra vi kommer og hvortil vi er på vej.

 

 

Introduktioner til samtlige bøger

Det Tredie Testamente omfatter Martinus samtlige udgivne skrifter og symboler, der tilsammen udgør et universelt forsvar for alt og alle.

 

Livets BogLivets Bog
Det Tredie Testamente forklarer livets egen religion. Her er vi alle på forhånd medlemmer, onde såvel som gode, troende såvel som ikke troende, også dyrene, og planterne – her behøves ingen optagelsesceremonier. Alle har uundværlige roller i de gigantiske skuespil, der foregår i naturen og som vi kalder for verdensaltet. Da verdensaltet her beskrives som levende kan det sammenlignes med en bog – Livets Bog. Alle læser i denne bog – hvert eneste øjeblik. “Livets Bog” vil hjælpe os til forstå ”livets tale” og her opdage hvem vi er, hvorfra vi kommer og hvortil vi er på vej.

 

 

 

 

 

De kosmiske symboler

DEV

Symbolforklaringerne nedenfor er ikke skrevet af Martinus, men er baseret på hans analyser i "Det Evige Verdensbillede" bind 1-4 og andre dele af Det Tredie Testamente. Udover nedenstående introduktion henvises til de fuldstændige forklaringer i bøgerne.

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor studere de kosmiske analyser?

1. Verdens største religiøse påbud
Hvorfor skal man studere verdensaltets kosmiske analyser, som det for nogle mennesker kan være vanskeligt at tilegne sig forståelsen af? – Menneskene har igennem deres religioner og verdensgenløsere fået anvist vejen til Gud! Er der virkelig nogen, der kan se en bedre og mere fuldkommen vej til Gud eller virkelig kulturskabelse end den, der allerede er givet fx i Jesu bjergprædiken og andre af Kristi hellige påbud? – Kan man få en bedre anvisning på vejen til lyset end denne: “Elsk din Gud over alle ting og din næste som dig selv”. – Svaret må her blive, at det vil være totalt umuligt at anvise nogen vej til Gud, lyset eller en absolut fuldkommen kulturskabelse, der ikke først og fremmest har det samme urokkelige, guddommelige påbud i sin vejledning som livets virkelige fundament. Og det er således absolut ikke for at føre mennesker bort fra Kristi hellige påbud eller bort fra andre af de store verdensreligioners mere eller mindre hellige påbud eller vejledninger i moral og væremåde, at de kosmiske analyser og symboler over livets struktur er manifesterede, tværtimod. Det er netop for at vise, at kernen i disse væseners åbenbarede største kosmiske facitter eller dogmer er absolut sandhed.

Verdensreligionernes forudsigelser

I alle verdensreligionerne findes profetier om fremtiden – om et kærlighedslys, der skulle vise sig, når menneskene blev modne for hele sandheden for at vejlede dem helt frem til kærlighedsriget:

Kristendommen
”Jeg har endnu meget mere at sige eder, men I kan ikke bære det nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede eder til hele sandheden”. (Joh. 16:12-13).
Buddhism Buddhismen
Maitreya Buddha (fremtidens Buddha) er bebudelsen om en fremtidig fornyelse av undervisningen i Dharma. En fornyelse rettet til de mennesker, der kan tage imod og forstå den.
Islam
Islams sejr (fred og harmoni) i forbindelse med fremkomsten af ”sandhedens ånd” (”Ahmed” eller ”Emeth”) – i de sidste tiders dommedag.
Hinduismen
I vores nuværende tidsepoke (Kali-yuga) kulminerer uretten og overskygger til sidst dharmaen helt. Men netop da fremstår den guddommelige hjælp, så menneskene igen kan komme i harmoni med livet og blive bevidste i evigheden, sandheden og kærligheden kaldet ”Satya-yuga”

 

Citater fra Det Tredie Testamente

Kristendom med og uden reinkarnation. Citat fra Livets Bog III stk. 870:

”Men hvis man fornægter reinkarnationen, så er man med til at fortsætte verdensgenløserens korsfæstelse den dag i dag, så er man med til at forvanske eller bortforklare hans sande verdensfrelsende visdom. Uden udvikling ville denne visdom absolut være uden værdi. Uden man bliver ”født på ny” og igennem dette nye liv kan fortsætte med at udvikle sig, fortsætte med at gøre erfaringer og komme til flere og flere kundskaber, komme til at gøre godt, hvad man har forbrudt, kan man umuligt komme til at ”høste” det, man har ”sået”. At ”se” Guds rige såvel som ”at komme ind i det”, vil dermed, som Jesus netop selv bebudede overfor Nikodemus, være en absolut umulighed uden genfødelse. At dette, som et fuldkomment væsen at blive indlemmet i ”Gudsrige”, ikke kan opnås ved blot og bar ”nåde” og ”syndernes forladelse” har altså været en åbenlys kendsgerning for verdensgenløseren. I modsat fald ville han udelukkende kun have været beskæftiget med denne ”syndernes forladelse”. Han ville ikke have haft nogens som helst logisk begrundelse for al den tid, energi og kraft, han ofrede på at manifestere forskrifter, lignelser og idealer for sine disciple og alle andre visdomssøgende såvel som på sine taler til folket. Ja, hvad skulle vel al denne udfoldelse til, når det alligevel kun var en manifestation af forskrifter, intet som helst jordmenneske kunne opfylde, og ”nåden” og ”syndernes forladelse” var det afgørende? – Nej, som vi her har set, var verdensgenløseren fuldt bevidst i, at idealerne ikke kunne opfyldes i et enkelt jordeliv, men at denne opfyldelse derimod igennem flere liv efterhånden ville blive til virkelighed for hvert enkelt væsen som en frugt af dets eget begær, træning, vilje og erfaring. Og det er dette væsenets møde med den højeste frugt af sine tidligere liv, han netop udtrykker som ”den fortabte søn”s hjemkomst eller møde med Faderen. Her er det at Gudesønnen har lært sine fejl at kende og derved er kommen til den rigtige erkendelse og indstilling til sin fader, kan se sit eget liv, sin egen identitet som søn af Guden. Her er det, han er blevet stoffets og dermed livets og dødens herre. Her ”synder” (fejler) han ikke mere, men handler fuldkomment, er kønslig upartisk og dermed ”alkærlig”.”

Navnet Det Tredie Testamente

I påsken 1921 oplever Martinus at en lyslevende Kristusfigur går ind i og bliver ét med ham. Herefter er det som om dette lys udgår fra ham selv ligesom han får direkte svar på alle spørgsmål inde i sig selv. Han oplever sin egen og alle væseners (verdensaltets) højeste identitet som Guddommens ånd og legeme, og denne ubrudte strøm af viden bliver kilden til Det Tredie Testamente.

Pin it