Forfatteren og titlen Det Tredie Testamente

Martinus afsluttede sin tid her på Jorden med at publicere sit værk under fællesbetegnelsen ”Det Tredie Testamente” præcis inden han gik videre. Som vi skal se i det følgende, var denne titel ikke udtryk for en pludselig indskydelse. Martinus var nød til at skabe sit værk inden han kunne præsentere det for verden i sin færdige sammenhæng.

Martinus sidste beslutning ligger i direkte forlængelse af hans indvielse i 1921. I påsken1921 oplevede Martinus, at en lyslevende Kristusfigur gik ind i og blev ét med ham. Herefter er det som om dette lys udgår fra ham selv ligesom han får direkte svar på alle spørgsmål inde i sig selv. Han oplever sin egen og alle væseners (verdensaltets) højeste identitet som Guddommens ånd og legeme. Denne ubrudte strøm af viden er kilden til Det Tredie Testamente.

1933 skriver Martinus: ”Jeg har modtaget den forjættede Talsmand: ”Den hellige Aand”. Den ”lærer” mig om alle ting og ”minder” mig om alle ting. Og det skal være enhver af mine læsere et tegn på, at denne min udtalelse er absolut sandhed…”
Kilde: Kosmos nr. 5/1933

1947 Martinus omtaler nu Det Tredie Testamente i Livets Bog 5. Stk. 1849: ”Er det ikke netop dette krav, der nu afføder åndsvidenskab og derfor må blive et tredie og sidste testamente.”

1951 Den 29. okt. holder Martinus et foredrag med titlen: ”Profeter og dogmer kan ikke frelse verden”. Foredrag har undertitlen: ”Kristus og den ny videnskab (åndsvidenskab)”, ”Talsmanden den hellige ånd”, ”Det Tredie Testamente”.

Tale i Klint

1955 I et foredrag beskriver Martinus kristendommens 3 epoker og testamenter: ”Kristendommens verdensepoke består af tre store stadier, hvor de første udgøres af Det Gamle Testamente og Jødedommen og det andet af Det Nye Testamente og kristendommen, hvor den materielle tilstand skulle udvikles. Det Tredie stadium er Det Tredie Testamente eller åndsvidenskaben, som vil danne grundlag for menneskets videre udvikling og garantere, at menneskene inden for denne epoke vil komme til at blive ét med Gud”…”Vi ser således, at det sidste stadium i den kristne verdensepoke, den nye verdenskultur allerede er indbygget i de tidligere kulturer.”…”Åndsvidenskaben er ikke åndsvidenskab, hvis den ikke på alle punkter bekræfter Jesu bjergprædiken.”…”Det er den sande kristendom, den sande guddommelige væremåde, den sande kærlighed til næsten.”
Kilde: ”Kristendommens verdensepoke” her gengivet fra Kosmos nr.11/1991.

1960 Livets Bog skrives færdig den 25. nov.

1969 Den 13. maj holder Martinus foredrag i Jönköping med titlen ”Det Tredie Testamente”. Citat herfra: ”..det er den ny videnskab, det er altså det Kristus har bebudet som Talsmanden den hellige ånd.”

1969 Den 2. oktober holder Martinus et foredrag på Martinus Institut med samme titel ”Det Tredie Testamente”. Uddrag: ”.. det er Det Tredie Testamente som begynder nu…”… ”Det Tredie Testamente er fortsættelsen af Kristus…”… ”Den skal føre Kristusmissionen videre…”

1971 Martinus: "Tiden er ikke kommet til den store åbenbaring for det, det kommer først når jeg ikke er her mere. For det er jo ikke meningen at det skal være en persondyrkelse. Det er ikke .. det er jo analyserne det drejer sig om og ikke personen."
Kilde: Citatet er nedskrevet ordret fra Martinus' foredrag den 24. marts 1971. Foredraget er senere udgivet (redigeret) som artikel med navnet "Intuitionens epoke".

1971 Martinus: "Nu er tiden kommet, da vi er nød til, at må erkende og nød til at gøre åbenbart, hvad det er der foregår der i Skandinavien, og det er Det Tredie Testamente. Det er det, som Kristus ikke kunne fortælle sine disciple, men som han sagde, at sandhedens ånd, 'Talsmanden den hellige ånd' skulle Faderen sende, og den skulle lære menneskene alt det, de ikke dengang forstod. De skulle uddybe hans forklaringer, de skulle tage af hans og give menneskene. Og da må jeg så sige, at når jeg nu som Kristus* står og siger det, så er det fordi at jeg blev indviet til at skabe dette verdensbillede, hvor alt går op og hvor kærligheden er fundamentet i al tilværelse og der findes ikke et eneste angreb på nogen, men der er et eneste stort defensorat for alt hvad der foregår for alle mennesker, for alt hvad de gør, og det viser, at der er ikke nogen fortabelse, og der er ikke noget helvede udover det, den djævlebevidsthed menneskeheden må igennem fordi det er et led i Guds plan."..."Jeg fik jo denne, denne indvielse ved at Kristusskikkelsen gik ind i mig og blev stående, så så jeg verden ligesom kloden, og vidste at hans stråler fra mig skulle gå ud over kloden og dagen efter fik jeg en oplevelse der fuldstændigt lukkede hjernen op og da kunne jeg fra det øjeblik så klare alle disse kosmiske spørgsmål. Men det er en moral for mig, at jeg må ikke rette disse spørgsmål ind på private emner."..."Det må holdes indenfor det der drejer sig om menneskehedens frelse."
Kilde: Citatet er nedskrevet ordret fra Martinus' tale i Ingeniørforeningens lokale på sin 81. fødselsdag den 11. august.

* Mulig tolkning af det talte ord her: Altså det som Kristus i sin tid profeterede skulle komme

1975 Martinus: ”Det Tredie Testamente er alle de bøger og alle de analyser, jeg har skrevet, og alle de vejledninger og hjælpeforanstaltninger, jeg har lavet. Det er Det Tredie Testamente.”
Kilde: Martinus velkomstforedrag i Klint den 29. juni. Her gengivet fra Kosmos nr. 7/2004

1975 I en samtale med sine venner den 5. august siger Martinus: ”Men Det Tredie Testamente, ja, der står jo ikke noget i navnet hvad det er for et testamente”…”det bliver fuldstændigt forklaret, at det jeg er i gang med er fortsættelsen af det nye testamente.”

1975 I en samtale med sine venner den 16. december gentager Martinus: ”Det er Bibelen, der er færdiggjort. Den hellige ånd som Kristus har bebudet”.

Martinus med Livets bog - det nye design

1978 Den 13. august præsenterer Martinus det endelige omslag til Det Tredie Testamente ved en sammenkomst hos Inge Sørensen. Man ser titlen ”Det Tredie Testamente” og de to store tydelige symbolbilleder: ”Lyset” og ”Mørket”.

Deltagerne er Tage Buch, Mischa Lim, Ray Hopkins, Martinus, Catherine Wooten, Sysse Buch og Inge Sørensen.

1978 Martinus beder Grete Brinkhardt om at samle alle bøgerne i Det Tredie Testamente og sætte dem frem for Jarl Borgen. Martinus bad specifikt om at Livets Bog, Logik, Bisættelse, Det Evige Verdensbillede I+II+III, og alle småbøgerne skulle sættes frem for den kommende udgiver af det samlede værk.

1979 Martinus: ”Det som Livets Bog eller Det Tredie Testamente har at gøre, det er jo det man har kaldt Kristi genkomst.” Martinus henviser som altid til Kristus egne ord omkring denne begivenhed (mørke, uro og falske profeter) og dette, at det ikke var Kristus som person, der skulle komme igen. Ligeledes knyttes an til ordene i starten af Det Gamle Testamente: Skabelsen af mennesket i Guds billede: ”hvis man ikke bliver almægtig og alkærlig så er man jo ikke i guds billede”. Kun kærligheden til næsten åbner for den kosmiske bevidsthed og dermed sammensmeltningen med alle de andre kristusvæsener. Derfor kunne Kristus sige ”jeg er givet al magten”. Kærlighed er den højeste yoga.
Kilde: fordrag den 24. juni.

1979 Ved et foredrag for 500 tilhørere på sin 89 års fødselsdag på Hotel Sheraton henviser Martinus igen til Kristi ord om den kommende talsmand: ”Denne tid er kommet, og nu har jeg myndighed til at sige, at Det Tredie Testamente er ”talsmanden den hellige ånd”...”Der er en hel masse kristne mennesker som er skjulte. Vi kalder dem ikke kristne."
Kilde: Fordraget den 11. august er gengivet under titlen ”Kristi genkomst – talsmandens komme” i Kosmos nr. 8/1994.

I foredraget foredraget ”Det religiøse princip” understreger Martinus: ”Det bliver gennem kristendommen at hele verden skal frelses og velsignes.”

1980 På 90 års fødselsdagen året efter er der tilmeldt 1200 tilhørere og det må derfor afholdes i Falkoner Centret hvor Martinus den 9. august holder sit sidste foredrag og igen offentliggør:” Jeg har fået en impuls om at mit værk skal hedde det Tredie Testamente”…”Den gamle kristendom, den er ikke så naiv eller så dum” … ”Kristi genkomst er en ny verdensepoke som han kom og indviede for snart 2000 år siden, da han prædikede på jorden.”…”Kristus gav hovedprincipperne for denne nye verdenskultur”…”Kristus opgave var at være Guds model på mennesket i sit billede. Der måtte være en model for at menneskene kunne se hvordan de skulle være.”…”Man skal udvikles til at blive ligesom Kristus.”…”Derfor er kristendommen et stort mysterium for menneskene, men nu er det løst i Det Tredie Testamente, hvor man kan læse og studere det.”…”Det jeg fortæller er det Talsmanden den hellige ånd fortæller.”…”Menneskene får om kort tid adgang til det, når Livets bog for første gang kommer ud på et offentligt forlag under titlen Det Tredie Testamente.”
Kilde: Foredraget den 9. august. Foredraget er gengivet under titlen ”Kristusprincippet” i Kosmos 8/1991.

1980 I november/december falder den endelig aftale om udgivelsen af Livets Bog under titlen Det Tredie Testamente på plads med Borgens Forlag.

1981 Martinus bortgang den 8. marts betyder starten på offentliggørelsen af hele hans værk under sit rette navn. Camouflageperioden kendetegnet ved navnet "Martinus kosmologi" er dermed forbi og i november samme år begynder udgivelsen af Martinus samlede værk på Borgens forlag under titlen Det Tredie Testamente med de to symboler ”Lyset” og ”Mørket” på omslaget.

 

livets bog 1-7