Hvem er jeg? Hvor er vi på vej? Findes Gud? Læs mere her.Hvem er jeg? Hvor er vi på vej? Findes Gud?

Læs introduktion med kosmiske symboler.

Vi er på vej fra dyreriget til at blive mennesker. Læs mere her.Vi er på vej fra dyreriget til at blive mennesker.

Guds evige verdensplan i et kosmisk symbol.

Vejen til lykken får sin forklaring vha. reinkarnation. Læs mere her.Vejen til lykken får sin forklaring vha. reinkarnation.

Selviskhedens princip erstattes af Kristus-princippet. Kærlighed er vejen til freden.

Navnet "Det Tredie Testamente"

Martinus afsluttede sin tid her på Jorden med at publicere sit værk under fællesbetegnelsen ”Det Tredie Testamente” præcis inden han gik videre. Som vi skal se i det følgende, var titlen ikke nogen pludselig indskydelse. Martinus var nød til at skabe sit værk inden han kunne præsentere det for verden i sin færdige sammenhæng.

Martinus sidste beslutning ligger i direkte forlængelse af begivenhederne påsken 1921, hvor Martinus oplever, at en lyslevende Kristusfigur går ind i og bliver ét med ham. Herefter er det som om dette lys udgår fra ham selv ligesom han får direkte svar på alle spørgsmål inde i sig selv. Han oplever sin egen og alle væseners (verdensaltets) højeste identitet som Guddommens ånd og legeme. Denne ubrudte strøm af viden bliver kilden til Det Tredie Testamente.

1933 skriver Martinus: ”Jeg har modtaget den forjættede Talsmand: ”Den hellige Aand”. Den ”lærer” mig om alle ting og ”minder” mig om alle ting. Og det skal være enhver af mine læsere et tegn på, at denne min udtalelse er absolut sandhed…” (Kosmos nr. 5/1933)

1947 Martinus omtaler Det Tredie Testamente i Livets Bog 5. Stk. 1849: ”Er det ikke netop dette krav, der nu afføder åndsvidenskab og derfor må blive et tredie og sidste testamente.”

1951 Den 29. okt. holder Martinus et foredrag med titlen: ”Profeter og dogmer kan ikke frelse verden” og undertitlen: ”Kristus og den ny videnskab (åndsvidenskab)”, ”Talsmanden den hellige ånd”. ”Det Tredie Testamente”.

Tale i Klint

1955 I et foredrag beskriver Martinus kristendommens 3 epoker og testamenter: ”Kristendommens verdensepoke består af tre store stadier, hvor de første udgøres af Det Gamle Testamente og Jødedommen og det andet af Det Nye Testamente og kristendommen, hvor den materielle tilstand skulle udvikles. Det Tredie stadium er Det Tredie Testamente eller åndsvidenskaben, som vil danne grundlag for menneskets videre udvikling og garantere, at menneskene inden for denne epoke vil komme til at blive ét med Gud”…”Vi ser således, at det sidste stadium i den kristne verdensepoke, den nye verdenskultur allerede er indbygget i de tidligere kulturer.”…”Åndsvidenskaben er ikke åndsvidenskab, hvis den ikke på alle punkter bekræfter Jesu bjergprædiken.”…”Det er den sande kristendom, den sande guddommelige væremåde, den sande kærlighed til næsten.” (Gengivet i Kosmos 11 1991 under navnet ”Kristendommens verdensepoke”.)

1960 Livets Bog skrives færdig den 25. nov.

1969 Den 13. maj holder Martinus foredrag i Jönköping med titlen ”Det Tredie Testamente”. Citat herfra: ”..det er den ny videnskab, det er altså det Kristus har bebudet som Talsmanden den hellige ånd.”

1969 Den 2. oktober holder Martinus et foredrag på Martinus Institut med samme titel ”Det Tredie Testamente”. Uddrag: ”.. det er Det Tredie Testamente som begynder nu…”… ”Det Tredie Testamente er fortsættelsen af Kristus…”… ”Den skal føre Kristusmissionen videre…”

1969 I Foredraget Bevidsthedens giftstoffer den 30. juni siger Martinus om sagen: ”Nu vil det ikke vare så længe inden det vil komme til at gå stærkt”.

1971 Martinus har været svækket af sygdom og holder derfor en lille tale i stedet for almindeligt foredrag og siger bl.a.: ”Det er fortsættelsen af Kristus-missionen, der nu er fuldkommengjort”. I talen henviser Martinus til Kristus egne udtalelser omkring fortsættelsen og understreger, at hans værk ikke skal blive kendt før efter hans bortgang. Den nye Kristus-impuls skal ikke føre til persondyrkelse, men til analyser af sandheden - de kosmiske analyser.

1971 Ved et foredrag i Ingeniørforeningen bekræfter Martinus at ”Det Tredie Testamente” udgør opfyldelsen af Kristi profeti ”… der foregår her i Skandinavien. Og det er ”Det Tredie Testamente”. Det er det, som Kristus ikke kunne fortælle sine disciple, men som han sagde, at sandheden ”Talsmanden den hellige ånd” skulle Faderen sende, og den skulle lære menneskene alt det, de ikke forstod dengang.”

1974 I en takkeskrivelse bruger Martinus udtrykket: ”..klarlæggelsen af livets kosmiske analyser eller Tredie Testamente.”

1975 I sommerens velkomsttale I Klint offentliggør Martinus: ”Det Tredie Testamente er alle de bøger og alle de analyser, jeg har skrevet, og alle de vejledninger og hjælpeforanstaltninger, jeg har lavet. Det er Det Tredie Testamente.” (Gengivet i Kosmos nr. 7 – 2004).

1975 I en samtale med sine venner den 5. august siger Martinus: ”Men Det Tredie Testamente, ja, der står jo ikke noget i navnet hvad det er for et testamente”…”det bliver fuldstændigt forklaret, at det jeg er i gang med er fortsættelsen af det nye testamente.”

1975 Og i en samtale med sine venner den 16. december: ”Det er Bibelen, der er færdiggjort. Den hellige ånd som Kristus har bebudet”.

Martinus med Livets bog - det nye design

1978 Den 13. august præsenterer Martinus det endelige omslag til Det Tredie Testamente ved en sammenkomst hos Inge Sørensen. Man ser titlen ”Det Tredie Testamente” og de to store tydelige symbolbilleder: ”Lyset” og ”Mørket”.

Deltagerne er Tage Buch, Mischa Lim, Ray Hopkins, Martinus, Catherine Wooten, Sysse Buch og Inge Sørensen.

1978 Martinus beder Grete Brinkhardt om at samle alle bøgerne i Det Tredie Testamente og sætte dem frem for Jarl Borgen. Martinus bad specifikt om at Livets Bog, Logik, Bisættelse, Det Evige Verdensbillede I+II+III, og alle småbøgerne bliver sat frem for den kommende udgiver af det samlede værk.

1979 Den 24. juni holder Martinus foredrag. Uddrag herfra: ”.. det som Livets Bog eller Det Tredie Testamente har at gøre, det er jo det man har kaldt Kristi genkomst.” Martinus henviser som altid til Kristus egne ord omkring denne begivenhed (mørke, uro og falske profeter) og dette, at det ikke var Kristus som person, der skulle komme igen. Ligeledes knyttes an til ordene i starten af Det Gamle Testamente: Skabelsen af mennesket i Guds billede: ”hvis man ikke bliver almægtig og alkærlig så er man jo ikke i guds billede”. Kun kærligheden til næsten åbner for den kosmiske bevidsthed og dermed sammensmeltningen med alle de andre kristusvæsener. Derfor kunne Kristus sige ”jeg er givet al magten”. Kærligheden er derfor den højeste yoga.

1979 På sin 89 års fødselsdag, ved et foredrag for 500 tilhørere på Hotel Sheraton henviser Martinus igen til Kristi ord om den kommende talsmand: ”Denne tid er kommet, og nu har jeg myndighed til at sige, at Det Tredie Testamente er ”talsmanden den hellige ånd”. Foredraget er gengivet under titlen ”Kristi genkomst – talsmandens komme” i Kosmos nr. 8 1994.

I foredraget siger Martinus endvidere: ”Der er en hel masse kristne mennesker som er skjulte. Vi kalder dem ikke kristne…” Her er et andet citat fra foredraget ”Det religiøse princip”: ”Det bliver gennem kristendommen at hele verden skal frelses og velsignes.”

1980 På 90 års fødselsdagen året efter er der tilmeldt 1200 tilhørere og det må derfor afholdes i Falkoner Centret hvor Martinus den 9. august holder sit sidste foredrag og igen offentliggør:” Jeg har fået en impuls om at mit værk skal hedde det Tredie Testamente”…”Den gamle kristendom, den er ikke så naiv eller så dum” … ”Kristi genkomst er en ny verdensepoke som han kom og indviede for snart 2000 år siden, da han prædikede på jorden.”…”Kristus gav hovedprincipperne for denne nye verdenskultur”…”Kristus opgave var at være Guds model på mennesket i sit billede. Der måtte være en model for at menneskene kunne se hvordan de skulle være.”…”Man skal udvikles til at blive ligesom Kristus.”…”Derfor er kristendommen et stort mysterium for menneskene, men nu er det løst i Det Tredie Testamente, hvor man kan læse og studere det.”…”Det jeg fortæller er det Talsmanden den hellige ånd fortæller.”…”Menneskene får om kort tid adgang til det, når Livets bog for første gang kommer ud på et offentligt forlag under titlen Det Tredie Testamente.” Foredraget er gengivet under titlen ”Kristusprincippet” i Kosmos 8/1991.

1980 I november/december falder den endelig aftale om udgivelsen af Livets Bog under titlen Det Tredie Testamente på plads med Borgens Forlag.

1981 Martinus bortgang den 8 marts betyder starten på offentliggørelsen af hele hans værk under sit rette navn. Camouflageperioden kendetegnet ved navnet "Martinus kosmologi" er forbi.

1981 I november måned begynder udgivelsen af Martinus samlede værk på Borgens forlag under titlen Det Tredie Testamente med de to symboler ”Lyset” og ”Mørket” på omslaget.

 

livets bog 1-7