Kristi genkomst

Forklaret af Martinus selv:

»Da der efterhånden vil opstå mange falske profeter, af hvilke nogle endog vil udgive sig for at være Jesus Kristus, er spørgsmålet om, hvordan man kan kende disse, opstået og blevet aktuelt. Jeg har derfor følt mig tilskyndet her at henvise til Kristi egne udtalelser om den begivenhed, der er blevet udtrykt som ”Kristi genkomst”. Kristus har selv meget alvorligt advaret imod disse falske profeter og falske Kristus, ligesom han i et symbolsk sprog urokkeligt har forklaret for dem, der har øren at høre med og øjne at se med, hvorledes denne såkaldte ”genkomst” vil blive.

Jeg skal derfor henvise til Matthæus-, Markus- og Johannesevangelierne, hvor han siger: ”Se jeg har sagt eder det forud. Derfor om de sige til eder: Se, han er i ørkenen, då gå ikke derud; se han er i kamrene, da tro det ikke! – Thi ligesom lynet udgår fra østen og lyser indtil vesten, således skal menneskesønnens tegn vise sig på himmelen; og da skulle alle jordens stammer jamre, og de skulle se menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og megen herlighed”. (Mt.24. kap. 25, 26,27 og 30)

Kristus advarer videre og siger: ”Se til, at ingen forfører eder! – Mange skulle på mit navn komme og sige: ”Det er mig; og de skulle forføre mange. – Og dersom nogen da sige til eder: Se her er Kristus, eller ser der! Da tro det ikke! Thi falske Krister og falske profeter skulle fremstå og gøre tegn og undergerninger for at forføre, om det var muligt, de udvalgte”. (Mr. 13. kap. 5, 6, 21 og 22).

Men Kristus taler videre om sin genkomst, hvilket vil sige hans missions fuldkommengørelse. Han udtrykker det således: ”Men talsmanden, den hellige ånd, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære eder alle ting og minde eder om alle ting, som jeg har sagt eder”. (Joh. 14. kap. 26).

”Jeg har endnu meget at sige eder; men I kunne ikke bære det nu. – Men når han, sandhedens ånd, kommer, skal han vejlede eder til hele sandheden; thi han skal ikke tale af sig selv, men hvad som helst han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynde eder. – Han skal herliggøre mig; thi han skal tage af mit og forkynde eder”. – (Joh. 16. kap. 12, 13 og 14).

Vi har her nogle gengivelser fra Bibelen af Kristi egne udtalelser om sin såkaldte ”genkomst”. Hvad er nu den sande virkelighed bag disse af verdensgenløseren udtalte guddommelige forjættelser om denne ”genkomst”? – Når han ved denne genkomst ikke kan findes hverken i ørkenen eller i kamrene og heller ikke findes hverken her eller der, kan hans genkomst absolut ikke være som en Kristus i form af en almindelig fysisk mand. I så tilfælde måtte han jo være let at finde og genkende. Han advarer jo imod at tro på dem, der kommer og siger, at de er Kristus eller siger, at han findes her eller der. Hans genkomst skal således ikke i nogen særlig grad være af fysisk natur. Han vil i alt fald her være af anonym fremtræden. Det er således ikke selve hans rent fysiske person, der vil være det primære i hans genkomst. Den er altså skjult.

Hvad er det da, der vil åbenbare hans genkomst? – Ja, hvad siger han selv? – Siger han ikke netop, at denne skal være ligesom lynet, der udgår fra østen og lyser indtil vesten? – Hvad er det ved hans genkomst, der kan have en sådan kapacitet? – Dette er udelukkende ene og alene hans verdensfrelsende guddommelige budskab til menneskeheden over hele jorden, og dermed fra østen til vesten. Og her siger han yderligere: ”Og da skal menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og alle jordens stammer jamre, og de skulle se menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og megen herlighed”. Hvad er det fore et menneskesønnens tegn, der skal vise sig på himmelen – Himmelen betyder her livets allerhøjeste bevidstheds- eller tankesfære, altså alkærlighedens domæne. Alkærligheden er altså menneskesønnens tegn. Når dette tegn viser sig, skulle jordens stammer jamre. Er det ikke netop det vi ser? – Er verdens ikke i en permanent jammer? – Har vi ikke netop i dette århundrede oplevet to store verdenskrige? – Og er der ikke netop stadig krige og kolde krige, mord og drab over hele verden, koncentrationslejre og torturkamre, hvor mennesker pines til døde under de skrækkeligste pinsler? – Kan der være større årsager til jammerudfoldelse? – I denne jammer skal menneskesønnen komme til syne på himmelens skyer med kraft og megen herlighed. Menneskesønnen betyder hans guddommelige budskab, det vil altså komme til syne på alkærlighedens guddommelige bevidsthedssfære med kraft og megen herlighed. Hvad er det for en herlighed Kristi budskab, der er en intellektualiseret fornyelse af hans uintellektualiserede budskab for omtrent to tusinde år siden, der skal åbenbares? – Denne herlighed er kosmisk videnskab, der afslører som kendsgerning: Guds eksistens, de levende væseners udødelighed, væsenernes reinkarnation eller genfødelse, mørkets eksistens som en livsbetingelse for væsenernes oplevelse af lyset og deres kommende fremtræden som mennesket i guds billede efter hans lignelse, Guds primære bevidsthed og Guds sekundære bevidsthed, livets kosmiske spiraler, mikrokosmos og makrokosmos som levende væsener, alkærligheden som verdensaltets grundtone, væsenernes identitet med Guddommen, tiden, rummet og evigheden, ingen kan gøre uret, og ingen kan lide uret – alt er såre godt. Dette er hovedoplysningerne i Kristi ”genkomst”, der altså er det samme som kristendommesn fortsættelse, fornyelse og fuldkommengørelse. Kan menneskeheden tilegnes en større herlighed end denne Guds ånd i bevidsthedsform, i tanker og viden og væremåde?

Men Kristus taler videre om denne sin genkomst, hvilket altså vil sige hans missions fuldkommengørelse ved åbenbaringen af Guds hellige ånd som videnskab om hele Guddommens eksistens forståelse for udviklet intelligens og følelse. Hvad er talsmanden den hellige ånd, som Faderen skulle sende til menneskene i Jesu eller Kristi navn, som skulle lære menneskene om alle de ting, som han har sagt? Er det ikke netop tanker og viden om de allerhøjeste realiteter i livet om Guds eksistens og menneskenes eksistens og guds kærlighedsplan med alle levende væsener? – Hvad andet kan være identisk med den hellige ånd eller Guds bevidsthed?

At menneskene under Kristi fysiske inkarnation på jorden ikke var så udviklede, at de kunne forstå hele hans mission, og han derfor måtte bebude fuldførelsen til et senere tidspunkt, bekræfter han jo med ordene, hvor han udtrykker til disciplene, at han endnu har meget at sige dem, men de kunne ikke bære det, derfor måtte han regne med at fuldføre sin mission på et senere tidspunkt, når menneskene var blevet mere intellektuelt udviklet. Han nævner da igen den hellige ånd eller den sandhedens ånd, hvilket vil sige den sandhedens videnskab, der kommer og skal vejlede menneskene til hele sandheden. Den skal forkynde menneskeheden om de kommende ting. Den skal herliggøre Kristus, for den skal tage af hans og forkynde menneskeheden.

Kristusmissionen skal således denne gang ikke være baseret på en fysisk kristuspersonlighed med autoritet og mirakler. Personen er denne gang anonym. Kun kristusbevidstheden i form af kosmisk videnskab bliver det primære i kristusmissionens fornyelse og fuldkommengørelse, der er bebudet eller opfattet som Kristi genkomst. Det er denne hellige sandhedens ånd eller alkærlighedens videnskab, der som livets tredje testamente vil blive den nu begyndende ny verdensepokes livsfundament.

Jeg har her i en lidt kortfattet form forklaret Kristi egne udtalelser om sin såkaldte ”genkomst” og hans alvorlige advarsel til menneskene om ikke at tro på alle de mange falske profeter, der samtidigt med denne genkomst ville opstå, og som ikke ville vige tilbage fra at påberåbe sig at være selve Jesus Kristus. Det er godt, at mange af disse selvbestaltede profeter er så naive, at de udgiver sig for at være Kristus. Derved afslører de for det udviklede menneske, at de ikke er det.

Jeg håber, at disse linjer kan være til gavn for de mennesker, der er i vildrede med hensyn til ”Kristi genkomst”.«

Citeret fra tidskriftet Kosmos. Første gang bragt under titlen: Falske profeter.

© Citaterne fra Det Tredie Testamente er beskyttet i henhold til loven om ophavsret. Ophavsretten indehaves af Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.