Stykke 134 - 149 svar

Livets Bog I - Indledning

Stykke 134 - 149
Svar:
 1. Kendetegnende for væsenerne tilhørende tredje kategori, gruppe A er, at deres følelse er for lille i forhold til intelligensen.
 2. a) Følelseslivets natur skaber en åndelig indstilling. Uligevægtens kulmination hos følelseskategoriens væsener giver sig udslag i overreligiøsitet, fanatisme, udsvævelser, perversiteter og selvmord.
  b) Intelligenslivets natur bevirker en mere materiel indstilling til livet. Uligevægtens yderste konsekvenser hos intelligenskategoriens individer giver sig udslag i antireligiøsitet, religionsforfølgelse, materialisme, forbrydervæsen og henrettelser.
 3. a) For første afdelings individer gølder at intelligensen kun er ubetydeligt overlegen følelsen. De grænser op til den store fødsels forgård.  De er ikke i stand til at tro på noget som helst, de ikke umiddelbart kan give logisk  eller h jernemæssig fortolkning, Hen da første afdelings væsener dog har en nogenlunde udviklet følelse, bevirker denne, at de alligevel er religiøst indstillede. Denne religiøsitet giver sig udslag i et stærkt begær efter afsløring af åndelige problemer. Disse væsener har derfor filosofi eller åndsforskning til livsopgave. Første afdeling udgør et område i udviklingen, hvor følelseslivets erfaringer begynder at forbinde sig med intelligenslivets analyser.
  b) Hos anden afdelings væsener er disharmonien mellem intelligens og følelse større end hos første afdelings væsener. Følelseslivet i anden afdelings bevidsthed omfatter kun rent materielle og fysiske erfaringer, dvs. den viden, der er tilgængelig gennem de rent materielle sanser og tekniske hjælpemidler. Denne materielle viden betegnes i Livet som den egentlige videnskab til adskillelse fra visdom, der ikke alene rummer materiel viden, men også består af følelses- eller åndsviden. Væsenerne indenfor anden afdeling vil altså være at udtrykke som de egentlige videnskabsmænd.
  c) Tredje afdelings væseners hovedinteresse er samfunds— og regeringsforhold. Dens udøvere kalder vi for politikere. Afhængigt af hvor ædelt følelseslivet er udviklet til at være, vil den politik disse individer fører, være mere eller mindre ædel. Indenfor denne gruppe findes også individer, der på en gang er både forkæmpere og modstandere af verdensreformationen. De bekæmper dens åndelige, men stimulerer dens materielle energier. Uden selv at vide det, er disse individer ved at neutralisere deres eget forehavende. Da deres antireligiøsitet egentlig kun skyldes en manglende intelligensmæssig udredning af de kosmiske love, vil denne antireligiøsitet hensmuldre i samme grad, de pågældende væsener, der jo på bunden er idea­lister, kommer i berøring med en for intelligensen fyldestgørende analysering af de nævnte love.
  d) Fjerde afdelings individer udgøres af dem, for hvem forretningsverdenen er udgørende det rette element, dvs. væsener, hvis kvalifikationer og bevidsthedlag på alle områder passer ind i den kombination af ufuldkomne eller primitive tankeklimaer, af hvilke de jordmenneskelige handelsvæsener består. Da disse tankeklimaer, hvilke hovedsagelig udgøres af en altbeherskende egoisme, griskhed, magtsyge, hensynsløshed, gerrighed, hykleri og ærgerrighed, vil man kunne forstå, at et væsen, der særligt kan boltre sig i en zone sammensat af disse energier, må have en bevidsthed, der er tilsvarende sammensat.
  e) Femte afdelings individers følelsesliv er endnu mere primitivt end følelseslivet hos fjerde afdelings individer. Dette primitive fø­lelsesliv giver sig udslag i åbenlyst røveri og plyndring, ligesom de heller ikke går af vejen for mord og drab, der hvor det gøres nødvendigt for tilfredsstillelsen af deres egoistiske tendenser. De befinder sig således i konflikt med den autoriserede ret og moral, hvis love de absolut ikke frivilligt kan underordne sig og bliver derfor fremtrædende i tilværelsen under begrebet forbrydere. Her er naturligvis ikke medregnet sådanne individer, der under begrebet sexualforbrydere fejlagtigt bliver henregnet til forbryderverdenen.
 4. Kendetegnende for væsener tilhørende gruppe A er, at de alle er mere eller mindre uimodtagelige for religiøs inspiration og kraft fra den gamle verdensimpuls. Individer tilhørende gruppe A kan kun basere sin religiøse indstilling på viden, mens individer tilhørende gruppe B baserer sin religiøse indstilling på tro.
 5. Suggestion udgør en  individet — ikke ved intelligens, men udelukkende ved følelse påført forestilling, der igen som følge deraf får virkelighedspræg og magt uden nogen materiel eller intelligensmæssig begrundelse.
 6. Evnen til at tro er ikke underkastet viljen.
 7. Intelligensen på det religiøse område er endnu alt for uudviklet.
 8. Ved hjælp af disse opretholdes troen og individerne påføres religiøs næring.
 9. De bliver i mange tilfælde modstandere af denne bog.
 10. I de første zoner af dets jordmennesketilværelse kan individet derfor ikke ved hjælp of intelligensen analysere og forstå ret meget. Suggestioner giver det åndelig næring og leder det frem til tilstande, hvor intelligensen er tilstrækkelig til at individet skal kunne forstå livets direkte tale.
 11. Væsenerne tilhørende første kategori gruppe B udgør oprigtige eller virkelig troende væsener,
 12. Anden kategori i gruppe B udgøres af væsener med et for stærkt fremtrædende følelsesliv i forhold til intelligens liv. De kan således blive fantastiske tilhængere af visse under den gamle verdensimpuls henhørende begreber og bogstavformer. De viser pga deres oversuggererede tilstand i fremragende grad tilbøjelighed til intolerance og i blind religiøsitet kommer disse væsener også til at gøre modstand mod den nye verdensimpuls.
 13. Tredje kategori i gruppe B udgøres af væsener, der er nye indenfor civilisationen, med hvis love de derfor mere ellar mindre kolliderer. Samtlige væsener af tredje kategori er i stor udstrækning uden samvittighed overfor overtrædelser af civilisationens love. Og i sådanne tilfælde, hvor de ikke overtræder disse, er det hovedsagelig kun af frygt for straf.
 14. Deres bevidsthed domineres af primitiv følelse og instinkt og de heherskes af resterne fra en tidligere verdensimpuls. De vil efterhånden glide ind i civilisationen og dermed i de to store hovedgrupper.
 15. Først efter 30-årsalderen.