Stykke 323-335 svar

Livets Bog II - Kosmisk kemi

Stykke 323 - 335
Svar:
 1. Den mineralske materie har ingen egen selvfornyelsesevne i sig, hvilket den vegetabilske-animalske materie har.
 2. Den viser sig at være planmæssig og må da være et resultat af intelektualitet.
 3. Et af jeget udløst ønske eller begær.
 4. a) Ingen anden form for manifestation end tiltrækning og frastødning.
  b) Selve oplevelsen af denne funktion fornemmer jeget som de aller første spæde former for sym- og antiparti.
 5. Skæbneelementet er et organ, der udgør sædet for opbevaring af væsenets evner og anlæg eller talenter, enhver tilbøjelighed, enhver karakteregenskab og enhver dyd eller last er rodfæstet i dette organ.
 6. En talentkerne er et organ, der har den egenskab at kunne tiltrække de for den pågældende manifestations nødvendige stoffer eller materier. En talentkerne bliver til gennem gentagelse af visse bestemte manifestationsarter. Fra at en funktion kun kan udløses gennem en dagsbevidst, hjernemæssig viljeanstrengelse kan den tilsidst i kraft af dette organs dannelse, fungere af sig selv udenfor individets dagsbevidste kontrol uafhængig af om individet vil det eller ej,
 7. Talentkerner kan ikke have sæde i det fysiske legeme eller de åndelige overfysiske legemer eftersom disse netop er et resultat af opelsket vanebevidsthed. Talentkernerne opbevares i et organ der hverken er af fysisk eller psykisk natur, men derimod af højpsykisk natur. Dette organ udgøres af X2 eller den evige skabeevne.
 8. Overbevidstheden består af XI og X2 og er fundamentale for al skabelse og et hvilket som helst udtryk, der måtte komme til syne i de levende væsenars manifestationer. De eksisterer som en ubevidst automatfunktion.
 9. Udvikling og indvikling. De kaldes tilsammen en udviklings­spiral.
 10. I kraft af overbevidstheden lever væsenet i en uafbrudt tilværelse, fornyer sine legemer eller manifestationsredskaber. Overbevidstheden kaldes også evighedslegemet. I dette legeme har det levende væsen i frøtilstand nedgemt konsekvenserne af tidligere liv, hvilket vil sige sædkornene til dets fremtidige talentmæssige muligheder.
 11. a) Moderenergien.
  b) De seks andre grundenergier i tilværelsen.
  c) Dagsbevidsthed og natbevidsthed.
 12. a) En kulminerende, en latent, 2 under udvikling og to under indvikling.
  b) Det skyldes et misforhold i grundenergiernes samarbejde.
 13. Hvis instinktenergien udtrykkes som 20 enheder bliver de andres styrke i forhold hertil; tyngde 40, følelse 60, intelligens 80. intuition 120 og hukommelse 100.
 14. Tyngden er ledende, intuitionen latent, følelse og intelligensen under udvikling og instinkt og hukommelse under indvikling.
 15. Tyngdeenergien er eksplosiv eller dræbende.
 16. Den fremtræder som krig, mord, lemlæstelse, hidsighed og raserianfald, skinsyge, melankoli, skældsord, øgenavne, bagtalelse, irritation, vrede og kværolanteri.