Stykke 346-357 svar

Livets Bog II – Kosmisk kemi

Stykke 346 - 357
Svar:
 1. På grund af uvidenhed bliver jordmenneskene kemikaliernes slaver istedet for deres herrer. Ved studiet af kosmisk kemi fås den kundskab der kræves for at skabe et fuldkomment liv eller en lykkelig skæbne.
 2. Livets oplevelse betinges af kontrastforholdet mellem viden og uvidenhed.
 3. Det skabte var blevet til af sig selv. At det skabte savner mening og mål. At andre må høste, hvad man selv har sået og omvendt.
 4. a) Skabelse er i virkeligheden "noget" ved hvilket jeget udtrykker eller manifesterer sig.
  b) Materien eller grundenergierne udgør hovedbetingelsen for jegets åbenbaring af sig selv, dets tilsynekomst for andre levende væsener.
 5. En bevidsthedsegenskab er en funktion, en funktion er igen det samme som en bevægelse og bevægelse kan ikke eksistere uden at være identisk med åbenbaring af energi.
 6. a) Planteriget udgår deri mest elementære zone i udviklingsspiralen. Plantevæsenet kan gennem instinktet skabe en begyndende dagsbevidsthedsfunktion på det fysiske plan iform af anelse. Anelse er den fysiske dagsbevidstheds første svage morgendæmring.
  b) Den udgør den første i det afsnit af spiralen, hvor udviklingen begynder.
 7. Tyngdeenergiens hovednatur er en slags forbrænding, i sin største koncentration er dens fremtræden identisk med ild. I bevidstheden giver den væsenet en eksplosionsmæssig forstærkelse af dets kraftudfoldelse. I det daglige liv fornemmer vi den som hidsighed.
 8. Følelsesenergien er identisk med verdensaltets kulde. Dens grundnatur er at fryse, fortætte, krystalisere eller materialisere. Overalt hvor følelsesenergien får overtaget opstår ro og stilhed.
 9. Instinkt, tyngde og følelse.
 10. Væsenet må ved hjælp af følelsesenergi skaffe sig den ro og stilhed i sindet, der gør det modtageligt for udviklingen henimod brugen af de højere bevidsthedsenergier.
 11. Intelligensenergien udgør en kraft, ved hvilken jeget kan lede sin sammensætning af materie eller skabelse af sin manifestation. Denne energi er forudsætningen for al planmæssighed, logik og viljemæssig skabelse.
 12. Intuitionen viser sig som en indtrængen i bevidstheden af færdige ideer og idemateriale eller viden. Intuitionen bliver for denne en eneste stor adgang til højere verdeners zoner og sfære, en ubegrænset rejse frem og tilbage i universets umådelige tid og rum, en oplevelse af universets fundament: Gud, bevidsthed eller den evige fader, intuitionen udgør en højere oplevelses form, der adskiller sig fra den fysiske derved, at den ligesom er af en indre natur.
 13. Ved hjælp af hukommelsesenergien kan jeget skabe mentale kopier af sine fysiske oplevelser. Ved at fastholde disse kopier, og stadig forny dem med nye oplevelser, opstår den realitet vi benævner som den indre verden. Ved hjælp af hukommelsesenevnen bliver bevidst oplevelse mulig og forestillingen om fortid, fremtid, og nutid opstår.
 14. Moderenergien danner materiale  for alt som er af evighedsnatur hos jeget, dvs. alt det andet som evner, anlæg og talenter, I kraft af moderenergien reguleres de seks grundenergiers kredsløb og indbyrdes styrkeforhold til hinanden.