symbol_13s.jpg

Den evige verdensplan
– Symbol 13

 

 

 

Guds evige skabermetode og teknik
Dette symbol uddyber forklaringerne fra symbol 11. Vi ser igen det evige kredsløb og hvorledes kontrasten mellem lys og mørke skabes via de 6 forskellige tilværelsesplaner i verdensaltet.

”Kontrastprincippet” er livsoplevelsens evige grundlov. En oplevelse er noget skabt. Denne skabelse består i at ”noget” markeres i forhold til noget andet. Den evige verdensplan med alle dens kontraster er Guds metode til at bevare sin og gudesønnernes bevidsthed evigt ungdommelig og fornyet.

symbol 13b
Den hvide trekant i midten symboliserer igen det evige navnløse ”noget” – Guds ”Jeg” – X1. Det violette felt i midten symboliserer Guds skabe og oplevelsesevne – X2. Strålekorset i dette felt skal antyde den Guddommelige verdensplans totale fuldkommenhed. De 6 mørke firkanter symboliserer opbygningen af de 6 tilværelsesplaner, der gentager sig gennem spiralkredsløbene. Hver af disse 6 tilværelsesplaner er sammensat af de 6 grundenergier. Den forskellige sammensætning af grundenergier fra tilværelsesplan til tilværelsesplan er markeret ved størrelsen af de 6 farvede legemer i hver af de mørke firkanter. En hel firkant symboliserer altså tilværelsesplanets ”helhedskrop” – X3.

Hvis vi ser på dyreriget med den orange tyngdeenergi i kulmination, så består dette riges helhedskrop også af intelligens (grøn) i tiltagende, følelse (gul) i tiltagende, instinkt (rød) i aftagende, hukommelse (lys indigo) i aftagende og intuitionslegemet (blå) som latent.

De punkterede linjer viser hvordan disse grundenergier forandres fra rige til rige. En lang række overgangsstadier danner forbindelse mellem de 6 tilstande, der er vist på symbolet: en kulminerende, to aftagende, en latent, to tiltagende og siden igen kulminerende i et højere spiralkredsløb (se symbol 14). De skiftende forhold imellem grundenergierne forårsager forskellige oplevelses- og skabeevner i hvert tilværelsesplan. Den kulminerende grundenergi definerer tilværelsesplanet:

Den røde farve for instinktevnen symboliserer således også planteriget. Her kulminerer instinktenergien og befordrer automatisk plantens ydre livsfunktioner. At instinktet fungerer så genialt skyldes tidligere åndelige tilværelsesplaner, hvor væsenet bevidst har trænet evner og viden op, der nu er blevet til ubevidste automatfunktioner.

Instinktvæsenet lever i en indre åndelig lykkerus. En ”blomst” er således et ydre udtryk for denne indre salighedstilstand. De mange fysiske påvirkninger plantevæsenerne udsættes for fører dem mod dagsbevidsthed i den ydre materielle verden. Når væsenerne kan opleve dagsbevidst på det fysiske plan, kalder vi dem for ”dyr”.

Den orange farve for tyngdeenergien i kulmination kendetegner dyreriget. Væsenerne her oplever mere og mere en individuel organisme, adskilt fra den øvrige verden, med en egen fri vilje. Dette riges adskilte han- og hunkønsvæsener, må ikke bare kæmpe for føde og husly i det daglige, men også for ægtemage og afkom. Således skabes mørkets kulminationszone. I dyreriget kan lidelsen, som væsenet skaber via sine egne handlinger, opleves dagsbevidst og dermed få den humane evne til at vokse. Væsenet vil med tiden blive et ”rigtigt menneske”, der via intuitionsevnen får kosmisk bevidsthed og selv kan opleve sig et med Guds bevidsthed.

Den gule farve for følelsesenergien i kulmination symboliserer dette rigtige menneskerige. Pga. lidelsesoplevelserne og en vis intellektualisering er vi her vokset frem til alkærligheden. Forsvar og enhver brug af magt er fortid i dette tilværelsesplan hvor alle lever i kontakt med alkærligheden. Jordkloden og Jordmenneskeheden iler nu hastigt mod dette tilværelsesplan som Kristus bebudede skulle komme. I dette rige er Jordens mennesker forenet som ét folk i ét rige. Værdien af penge vil erstattes af værdien af arbejdsevnen.

Fattigdom og lidelse ophører og hverdagen præges af humanitetsskabelse (se symbol 26 og 35).

Den grønne farve for intelligensen i kulmination symboliserer visdomsriget. Fra dette tilværelsesplan stammer alle skabende processer i verdensaltet. Fx konstruktionen af de levende væseners kropslige organismer og tekniske fuldkommenhed. I de åndelige riger skabes i tankematerie og via tankebilleder kan disse ideer overføres til opfindere, musikere, kunstnere, forfattere og andre modtagelige individer på det fysiske plan. Ligesom disse fysiske væseners erfaringer på samme måde overføres til de åndelige verdener. Således opbygges og vedligeholdes verdensaltets lavere riger.

Alt det skabte er resultat af åndelige årsager. Via bønnen kan vi få direkte kontakt med dette åndelige årsagsplan. Hjulpet af disse verdeners usynlige og altid tjenende ånder.

Den blå farve for intuitionen symboliserer den guddommelige verden – livets højeste bevidsthedssfære – hvorfra alle ideer til skabelse og manifestation udspringer og siden bearbejdes i visdomsriget.

Den indigo farve for hukommelsesenergien symboliserer salighedsriget, det sidste i kredsløbet. Her bevæger væsenet sig ind i en indre salighedsverden af erindringer opbygget gennem tilbagelagte kredsløb. Med tiden er minderne blevet bearbejdet til visdom og de oprindelige begivenheder fremtræder nu som funklende guldkopier. Det oplever sig som guddom i sit eget indre verdensalt af minder fra hele kredsløbet og først efter umindelige tider vil det begynde at mættes og længes mod kommende ny fysisk livsoplevelse i en højere spirals fysiske sfære.

Ild, elektricitet og soldannelser i verdensrummet er ydre tegn på den følgende overgang til den fysiske verden udmundende i det vi kender som mineralriget. Dette rige er ikke så ”dødt” – som det kan synes for uindviede – men i sin indre tilstand af kulminerende lykke har salighedsvæsenet ikke behov for at kunne kommunikere eller sanse i den ydre verden.

Det evige skift mellem indvikling i materien, og udvikling herfra igen, er symboliseret ved de sorte og hvide kredsløb yderst men kun i dyreriget opleves mørket realistisk. Formålet med det evige kredsløb mellem lys og mørke er at forny gudesønnernes kosmiske bevidsthed.

Dermed bevares Guds fuldkomne bevidsthed i evig kulmination. I evig ungdom og skønhed kan Gud stråle sin livgivende alkærlighed, almagt og alvidenhed ud gennem verdensaltets myriader af livsformer.

 

© Martinus kosmiske symboler er beskyttet i henhold til loven om ophavsret. Ophavsretten indehaves af Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.