symbol_08_09_10s.jpg

Det treenige princip
– Symbol 8, 9 og 10

 

Guddommens evige og uendelige treenighedsstruktur
I symbolerne adskilles X1, X2 og X3 i 3 aspekter, der betinger alle levende væseners udødelighedsnatur og identitet med Guds evighedsnatur. De tre aspekter findes ikke ”hver for sig”, men er aspekter af ét evigt udeleligt princip.

Da verdensaltet eller Gud også er levende deler vi den samme grundanalyse, og den gamle talemåde bekræftes: ”Kend dig selv, og du kender hele universet”.

symbol 08 09 10b
X1
– den hvide skive – symboliserer Guddommens evige, uendelige jeg, som identisk med hvert levende væsens jeg.

X2 – den violette skive – symboliserer Guddommens evige skaberevne samt tilværelsens højeste vibrationstilstand som i Det Tredie Testamente benævnes moderenergien.

X3 – de seks farvede felter – symboliserer grundenergierne og Guds bevidsthedsfelter. ”Det skabtes” område som vi kender som faste, flydende, luftformige og stråleformige stoffer, underlagt evig forvandling.

Da treenigheden er et fundamentalt begreb i den traditionelle kristendom forklares den på følgende måde i Det Tredie Testamente:

Faderen – Verdensaltets evige Guddom. En totalt ubevægelig fuldkommen stilhed, udgør alle væseners inderste jeg og faste punkt – X1. Denne skaber er ophavet til det skabte, og derfor uden afgrænsning i tid og rum.

Sønnen – Guddommens skaberevne, der opspalter Guds evige allesteds nærværende uendelige jeg til ”de mange”, til et uendeligt antal evige ”Gudesønner” – X2. Med Kristus ord: ”Faderen og Sønnen”.

Den hellige ånd – Guds evige bevidsthed og organisme – X3.

Gud er ifølge Det Tredie Testamente identisk med det evigt eksisterende verdensalt. Guds skaberevne består af alle levende væseners skaberevner, og Guds organisme består af alle levende væseners organismer.

Guds organisme er således opdelt i forskellige mentale og fysiske livsrum. Fx ”instinktsfæren”, som vi kender som planteriget og ”tyngdesfæren”, som vi kender som dyreriget. I dyrerigets senere del er væsenet allermest indviklet i materien og tror sig ét med den.

Denne indviklingsproces er et nødvendigt led i Guds skabelsesproces, der ufejlbarligt fører alle væsener uden undtagelse til ny fuldkommenhed som ”Mennesket i Guds billede efter hans lignelse”.

Efter denne moralske forædling fortsætter vejen gennem de næste riger, der er omtalt i symbol 13. Hele denne proces finder således sted i Gud. Vi kommer alle frem til at kunne udtrykke som Jesus: ”Jeg og Faderen er ét.”

 

© Martinus kosmiske symboler er beskyttet i henhold til loven om ophavsret. Ophavsretten indehaves af Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.