Stykke 15-22 svar

Livets Bog I - Forord 

Stykke 15 - 22
Svar: 
 1. Uafhængigt af læserens holdning til Livets Bog vil denne blive mødt med venlig stor tolerance og forståelse. Læserens egne tanker, meninger og synspunkter vil ikke på nogen måde, hverken nu eller i fremtiden af samme bog blive dogmatisk bundne.
 2. Livets Bog vil inspirere læseren til i fuld frihed at tænke selv, at arbejde selv og yderligere af egen fri vilje selv at udsøge sine oplysninger i hvilken som helst bog eller på hvilken som helst sted disse for ham særligt tilpassede og derved inspirerende realiteter måtte være at finde.
 3. Livets Bog vil lede sandhedssøgeren til forståelsen af den daglige oplevelse af livet med dets tildragelser, dets behagelige og ubehagelige erfaringer, dets lyse og mørke scenerier, som identisk med en for ham selv særligt til­passet og af forsynet udløst direkte korrespondance.
 4. At individet bliver bevidst om sin e v i g e  t i l v æ r e l s e.
 5. Livets direkte tale som kun kan eksistere med absolut alle som lærere, med alle som elever og med alt som læresætninger.
 6. Evnen til selv at forstå livet — ikke ud fra Livets Bog — men ud fra livets egen direkte tale selv at skue, hvad det må og ikke må, hvad der er vir­keligt og uvirkeligt.
 7. Livets religion anerkender alle levende væsener, både dem, der har trosbeken­delse og dem, der ikke har nogen, både de såkaldte "hellige" og de såkaldte "ugudelige", både dyr og mennesker som sine fødte medlemmer, udøvere og dyrkere. Derfor kommer Livets Bog heller ikke at manifestere sig som en kombination af opsatte forbud, religiøse lovparagraffer og straffeparagraffer.
 8. a) Kundskaben må være i samklang med det bevidsthedsniveau eller den erfaringszone, som det pågældende individ tilhører.
  b) Ligger kundskabskilden alt for meget forud for individets erfaringsfelt virker den fantastisk, på samme måde som den vil være naiv, hvis den er omtalte individs udviklingstilstand alt for underlegen.
 9. Der hvor individet kan få forbindelse med den eller det, gennem hvilket dets egen inspiration kan udløses, helt underordnet om dette sker gennem Livets Bog eller gennem hvilken som helst anden bog.
 10. Fra den zone i udviklingen, hvor alle overfysiske eller åndelige realiteter ikke eksisterer som mystik eller utopier, men i fuldeste mål fremtræder som udgørende det daglige livs fundamentale bevidste oplevelser.
 11. Det viser sig som strålende lys og fuldkommenhed, samt afslører væsenets identitet som "sønner af Guden". Det viser også at kærlighed er den største magtfaktor i al manifestation og det eneste som er i stand til at bringe individet til klarhed over sig selv, sin guddommelige Fader og den bestående verdensordning.
 12. Kærlighed eller dette at være til glæde og velsignelse for alt hvad man kommer i berøring
 13. Uvidenhed er den virkelige årsag til alt det verden kalder "det onde". Der hvor uvidenheden forsvinder ophører det såkaldte "onde" at eksistere.
 14. Den store fødsel er identisk med udløsningen af en overfysisk eller åndelig proces, som indtræder i ethvert Individs bevidsthed når dette er bragt frem til manifestationen af et for kærlighed, intelligens og intuition særligt afpasset udviklingsstadium, hvorigennem de i dette væsen boende overfysiske eller åndelige evner kommer til udløsning.
 15. Se stykke 21
 16. Derigennem kommer Martinus kosmiske manifestation til at foreligge for ver­den i sin fuldstændigt oprindelige renkultur og gør ham til et levende bevis for, at der virkeligt findes et stadium i den evige udvikling, hvor man — uafhængigt af begær eller af andre individer tillært teoretisk viden - ved absolut selvsyn kan komme til den højeste visdom og kundskab, kan opnå — midt i en timelig fysisk tilstand — at være ophøjet i en evig farklaret tilværelse.
 17. Martinus skriver, at han i den svige udvikling umuligt kan udgøre en tøddel mere end hvad alle væsener før ham har været og hvad alle efter ham skal blive.