Stykke 69 - 79 svar

Livets Bog I - Indledning 

Stykke 69 - 79
Svar: 
 1. I 4. kapitel påpeger Martinus hvilke realiteter der er ufuldkomne og derfor på retur indenfor jordmenneskesamfundet og hvilke realiteter der er under udvikling.
 2. Det kræves at man forstår under hvilke, livsbetingelser de levende væsener lever.
 3. Det er underlagt dels dyrerigets, dels det kommdnde rigtige men.neskeriges livsbetingelser.
 4. Det medfører, at der opstår en kamp mellem på den ene side dyrerigets livsbetingelser, som kan udtrykkes i formlen "magt er ret", og på den anden side menneskerigets livsbetingelser, som stræber efter at gøre retten til magten - altså to absolutte modsætninger.
 5. Den medfører en gradvis stigende underminering af de dyriske livsbetingelser og en udvikling henimod menneskerigets livsbetingelser.
 6. a) Formålet med statsmagten er at, ved hjælp af lov- og retsvæsen yde enhver borger hjælp og støtte i princippet "at gøre ret til magt".
  b) På sit nuværende stadium er statsmagten meget langt fra at kunne opfylde dette.
 7. I kampen om penge.
 8. Statsmagten kan kun udvikle sig på basis af forudgående erfaringer, hvilket naturligvis medfører at erfaringerne først må gøres. Derfor befinder statsmagten sig altid et stykke bag efter begivenhederne.
 9. Ved at de viser sig i en sådan forklædning eller maskering at flertallet af jordmenneskene endnu ikke tilstrækkelig tydeligt opfatter dem som stridende mod den virkelige ret og moral.
 10. Enhver værdi betales med en tilsvarende værdi.
 11. Overalt hvor noget ikke betales med sin virkelige værdi sker det til enten over- eller underpris. I begge tilfælde vil der blive et overskud, ved overpris til sælgeren og ved underpris til køberen.
 12. a) Som en ubetalt vare eller et "noget" der ikke er ydet noget for.
  b) Det overgår til sælgerens eller køberens privatejendom og bliver dermed et tilsvarende underskud i den samlede verdensøkonomi.
 13. Overskud og privatformue er det samme, heraf følger, at de begge udgør det Martinus kalder for ubetalte værdier. Formue er det, der bliver tilovers når tilfredsstillelsen af de daglige livsfornødenheder har fundet sted. Den udgøres af det som direkte fremkommer som et unødvendigt overskud. Det hører hjemme i verdenshusholdningens kassebog under rubrikkerne for udgifter og underskud.
 14. a) Overskudet sætter, som identisk med magt, sit ophav i stand til at presse sine obligatoriske afgifter til samfundet i form af arbejdslønninger og skatter, hvorved han beriger sig selv yderligere.
  b) Fordi den store masse tvinges til at købe værdierne af pengemagten som ejer værdierne og selvfølgelig ikke sælger efter det kosmiske forretningsprincips lov.
  c) Samfundets individer deles i dem, der har tilegnet sig værdierne og dem, der ikke ejer noget.
 15. a) Pengemagten og statsmagten
  b) Pengemagten bygger sin magt på det som selve navnet siger, pengene og statsmagten bygger sin på antallet af tilhængere.
  c) At værdierne eller livsfornødenhederne tårner sig op i den ene af samfundets to lejre, samtidig med at de forsvinder fra den anden, hvilket medfører overflod, frådseri og dagdriveri i den første samt armod underernæring og trældom i den anden lejr.
  d) Hele jordmenneskesamfundet undergraver sig selv,
 16. Fordi det vedtagne mål for jordmenneskelig opdragelse er at blive kapitalist. Det skyldes som regel tvungne omstændigheder og ikke frivilligt afkald på værdierne, at de individer, der i dag er kapitalisternes modstandere, ikke selv befinder sig blandt kapitalisterne.
 17. Den samlede jordmenneskehed er endnu ikke vokset fra dyreriget.
 18. Rettens forening med magten.