Stykke 508-528 svar

Livets Bog II - Kosmisk kemi

Stykke 508 - 528
Spørgsmål:
 1. I spiralens første zoner foregår livsoplevelsen automatisk, og når væsenet begynder at fremtråde som dyr overgår denne mere og mere til en dagsbevidst viljemæssig oplevelse.
 2. Igennem årtusinders påvirkning fra naturens side opstår evnen til at ane, som er det samme som evnen til at fornemme forskel på kontraster.
 3. Plantens anelse bliver efterhånden så stærk, at den kan sende sine rødder ud imod vandårer i jorden, og bringer sin organisme ovenfor jorden i stilling med lyset eller solen.
 4. Plantevæsenets behags- og ubehagsanelser bliver gennem den stadige vekselvirkning med naturen stærkere og stærkere, for tilsidst at blive til vished, hvilket vil sige bevidst tanke. Herved bliver tiltræknings- og frastødningsprocessen underkastet tænkning og væsenet fremtræder da ikke længere som plante, men som dyr.
 5. Bag enhver tanke, enhver bevidsthedsnuance er der længsel eller opfyldelse af længsel. Længslen udgør den bevidsthedsmæssige ydre detaljering og fornemmelse af begæret. Begæret er således al tiltræknings- og frastødningskrafts og dermed alt bevidsthedslivs moder.
 6. Viljen er jegets egen bevidste overtagelse af magtføringen i dets egen bevidsthed eller reguleringen af dets beger eller selvopholdelsesdrift. Fra at være automatfunktion bliver denne nu efterhånden hjernebevidst dirigeret eller ledet af væsenet.
 7. Bagsbevidstheden udgøres af det bevidste eller viljeiaæssigt dirigerede område, medens natbevidstheden udgøres af det automatisk dirigerede, ubevidste område af samme.
 8. De har et stort begær efter at kulminere i kontrasten til salighedsrigets livsmetode eller levemåde, og da samme levemåde kun kan opleves gennem et fuldt udviklet fysisk legeme, bliver længslen eller begæret efter alt, hvad der kan tjene denne organismes udvikling eller fuldkommengørelse altdominerende.
 9. Igennem denne tankeart eller tankeprincip skaber væsenet sin fysiske manifestationsevne, uden denne tankemetode ville det aldrig nogen sinde være blevet i stand til at forlade sin himmelske fremtræden, ville aldrig kunne være blevet til et fysisk væsen.
 10. Dyrets lidelser strækker sig kun meget sjældent udenfor de rent kropslige lidelser, mens jordmennesket derimod ikke alene kan være store, rent kropsligt set, men hovedsageligt fremtræder som stor mental forsstyrrelse.
 11. Da stofferne eller materialet, væsenet skal bruge til opbygningen af sin beskyttelse for en stor dels vedkommende, allerede er indgået i andre jegers eller væseners tiltræknings og beskyttede energikombinationer, må væsenet for at opbygge sin egen beskyttelse, bryde de andres tiltrækningskraft ned.
 12. Tyngdeenergien- og følelsesenergien.
 13. En eksplosion udgør den dynamiske kraft, der ligger bag enhver bevægelse og dermed bag en hvilken som helst form for levende væsens manifestation og oplevelse af livet. Hvor denne bevægelse hæmmes af en modvægt kaldes denne "bunden eksplosion".
 14. a) Makrekosmisk tyngdekraft er den kraft der betinger, at en ting falder mod jorden. Denne kraft er intet mindre end jordklodens vilje og dets herigennem manifesterede tiltrækning af de energier af hvilke dets fysiske organisme består.
  b) Mellemkosmisk tyngdekraft er den kraft hvormed vi overvinder makrokosmisk tyngdekraft og således med vilje flytter genstande og tiltrækker de energier, som opbygger og opretholder vor organisme.
  c) Mikrokosmisk tyngdekraft udgøres af alle stoffers reaktionsevne og er også viljeudløsning for mikrokcemiske væsener.
 15. Når to lige stærke,kontrære energiarter mødes opstår der spænding - en slags permanent ligevægtspunkt. En sådan energikomibination med spænding er det samme som det vi kalder stof. Hvis energiligevægten brydes, ud­løses spændingen. Det er denne udløsning, vi kalder stoffets reaktionsevne.