Stykke 643 - 656 svar

Livets Bog III - Kosmisk kemi

Stykke 643 - 656
Svar:
 

 1. Vinterprincippet. Barndom fra undfangelse til ca 15 år. Se stk. 643
  Forårsprincippet. Ungdom. Ca. 15 - 3o år.  Se stk. 644.
  Sommerprincippet. Manddom ca. 3o - 7o år.  Se stk. 645.
  Efterårs princippet. Alderdom efter 70 år. Se stk. 646.
 2. Jordmenneskene fremtræder i 2 væsenskategorier: a) "formeringstyper", der lever i forældreglæden og b) "skabetyper", der lever i skabeglæden, og i særlig stor udstrækning som mellem- eller overgangstyper. Deres seksuelle polindstilling er således, at deres køn er en pendulsvingning mellem "formeringstypen"s og "skabetypen"s tilstand, mellem "formering af slægten" og "genial skabelse".  Kollisioner imellem de seksuelle og dermed mentale "pendulsvingninger" giver sig udslag i "de ulykkelige ægteskabers zone" eller "de ufærdige skabelsestalenters zone".
 3. Nej, kvinden er trods forførelsen i sit inderste væren stadigt et "ikke-formeringsvæsen", ganske uafhængigt af, om forførelsen fik følger og gjorde hende til mor.  Hendes feminisme vil ganske vist blive forstærket på grund af den forstærkede funktion af moderorga­nerne, som enhver befrugtning afstedkommer til afkommets beskyttelse, men vil kun være midlertidig.  Forskellen mellem hende og en feminin kvinde er således ikke en forskel, der lader sig ændre ved en forførelse.
 4. Jordlivskredeløbet afslører mange realiteter, f.eks. polforvandlingen, der er af sådanne dimensioner, at deres tilblivelse har krævet tidsdistancer, der ligger langt udenfor, hvad et enkelt jordlivskredsløb repræsenterer. De realiteter, der hverken er begyndt eller færdig­bygget i et enkelt jordliv står således som beviser for reinkarnationens eksistens eller virkelighed.
 5. Det animalske væsens fysiske legeme kan sammenlignes med træets blade, der tabes om efteråret, når kredsløbet er tilendebragt.  Kun roden og stammen, hvilket vil sige skæbneelementet og bevidsthedstrinet tages med over i et nyt jordlivskredsløb.
 6. Vinter - natten.   Se stk. 65o,     Forår - formiddag. Se stk. 651,
  Sommer - eftermiddag,  stk. 652,     Efterår - aften.   Se stk. 653.
 7. De områder, hvor der er særlige gunstige livsbetingelser for jordmenneskenes eksistens, repræsenterer jordens mest fremskredne intel­lektuelle tilstand.  Jordmenneskene er de mikrovæsener, der bærer jordjeg'ets fornemmeste fysiske sansning.  Polernes isregioner re­præsenterer bevidstløs materie, og er således en slags bruskregioner.
 8. Ved nydelse af stimulerende og berusende drikke ødelægges livsbetin­gelserne for de normale mikroindivider og mere robuste og primitive mikroindivider inkarnerer.  De kræver makrovæsenets drikfældighed for at få en normal tilværelse eller et legemeligt velvære. Dette mikroindividernes krav udgør en slags bevidstheds kraft, som makrovæsenet oplever som tørst.