symbol_30s.jpg
Den evige Guddom og væsenernes sansebegavelse
– Symbol 30

 

Forudsætningen for at kunne ”se Gud”
De levende væseners sansebegavelser udgør tilsammen Guddommens sansebegavelse. Mødet med næsten, dvs. alt vi kommer i kontakt med, er mødet med Gud. Gennem denne vekselvirkning opretholdes de forskellige tilværelsesplaner.

symbol 30b
Dette sker via moderenergien, der regulerer de seks grundenergiers skiftende virkefelt.

Den hvide figur symboliserer Guddommens jeg, der består af alle de levende væseners jeg’er tilsammen. De violette figurer symboliserer de levende væseners X2 eller skabeevner, der tilsammen udgør Guddommens X2. Fra disse figurer udgår de farvede felter, der symboliserer de levende væseners X3. Disse organismer udgør tilsammen Guddommens X3. Verdensaltets skabte del er således Guddommens skabte legeme. I dette perspektiv viser overtroen om ”djævelen” sig som en afsporet Guddomsopfattelse. Alt hvad vi sanser er Gud, og Guddommen sanser gennem os.

Trappefiguren til venstre på symbolet symboliserer udviklingsstigen. Hvert trappetrin er et tilværelsesplan. De små trekanter symboliserer jeg’erne i de levende væsener på disse tilværelsesplaner. Strålebundterne, der udgår fra disse væsener viser hvilken grundenergi, der er den herskende i det pågældende tilværelsesplan. Disse energier afgør væsenets skabe- og oplevelsesmuligheder i forhold til det omgivende verdensalt.

Sanser udgør de realiteter, gennem hvilke vekselvirkningen mellem det levende væsens energi og dets omgivelsers energi kan komme til udløsning. De forskellige væseners mest fremtrædende sansebegavelser ses af de felter strålerne på symbolet rammer:

Rød for instinkt. Instinktvæsenet (planten) kan højst ane behag og ubehag og ikke analysere disse anelser.

Orange (tyngdevæsenet) kan opleve og manifestere i kraft af tyngdeenergi, primitiv følelse og begyndende intelligens.

Gul (det færdige menneske) har følelsen forbundet med en høj grad af intelligensenergi, hvilket gør at følelses- og tyngdeenergien kun kan udfoldes absolut logisk, dvs. alkærligt. Denne bevidsthedstilstand åbner via intuitionsevnen op for den kosmiske bevidsthed.

Grøn (visdomsvæsenet) er kendetegnet ved kulminerende intelligens udover de forannævnte grundenergier.

Blå (intuitionsvæsenet i den guddommelige verden) har den højeste bevidsthedsenergi, intuitionen, i kulmination. I realiteten er disse 2 højeste riger, at betragte som ét rige med 2 afdelinger for de højkosmiske væsener. Man ser intuitionen spænde over hele spiralkredsløbet – som livets allerhøjeste og altgennemtrængende sanseenergi.

Efter denne kulmination i livsoplevelse symboliserer farven indigo (salighedsvæsenet), der lever i sin egen indre verden. Dette væsens hukommelsesevne gør det her i stand til at sanse kopier af sine tidligere oplevede samvær med omgivende væsener igennem hele spiralkredsløbet. Disse erindringskopier har med tiden fået guldets glans hvilket bekræfter den gamle talemåde: ”tiden læger alle sår”. Salighedsriget består i en indre oplevelse af disse ”guldkopier”. Det kan på sin viljes bud, bevæge sig frem og tilbage i det indre verdensalt, der strækker sig over alle spiralkredsløbets riger (som det ses) – ikke som en sansning i den ydre verden, men som en indre salig genoplevelse.

Salighedsvæsenet har også en stærk intuition, der nu virker indad. Den gør det til Guddom i sit personligt oplevede verdensalt, det ser  ”facitterne” bag alle tidligere oplevede detaljer, uanset om de første gang blev oplevet som lys eller mørke. Det oplever som Gud at ”alt er såre godt”. (De enkelte bevidsthedsriger beskrives udførligt i symbol 13.)

 

© Martinus kosmiske symboler er beskyttet i henhold til loven om ophavsret. Ophavsretten indehaves af Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.